کد مطلب : 5948 تاریخ مطلب : 1395/06/27

از کدام ارگان هاي دولتي جهت صدور پروانه کسب استعلام مي شود؟

1-دارائي 2-شهرداري 3-اماکن-آزمايشگاه 5-تشخيص هويت 6-بهداشت 7- آموزش اصناف

نیمتا روزنامه های صبح کشور